شرکت دانش بنیان واگن آسا یدک

تولید کننده

قطعات واگن در کشور

شرکت دانش بنیان واگن آسا یدک به عنوان اولین مجموعه تولیدی قطعات انواع واگن های باری و مسافری در شرق کشور ، توانسته است با رسیدن به بیشترین میزان ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۰ به رتبه اول واحد تولیدی صنعتی نمونه کشوری نائل آید

توانمندی ما

در کارخانه واگن آسا یدک

 

سخن مدیرعامل

۶۰

نفر نیروی کار